پازارش رکنا فرمانده انتظامی استان کرمان در تشریح این خبر گفت: نیروی انتظامی دارو نرماشیر در شرق استان هنگام کنترل ظریف خودروهای تردد در محور “زاهدان – نرماشیر” یک دستگاه کامیون ترانزیتی را متوقف و در تحقیقات اولیه متوجه وجود بست در قسمت های مختلف آن شدند.

سردار فرشید افزود: پس از انتقال این کامیون به پارکینگ و بررسی دقیق تر، 150 کیلو شیشه کشف و راننده این کامیون را که از مرزهای شرقی به سمت مرکز کشور در حرکت بود دستگیر کردند. این محموله سنگین شیشه های روانگردان و بسیار خطرناک از شرق به سایر نقاط کشور.