به گزارش رکنا، روز پنجشنبه دوربینی در خارج از شهر روچستر در ایالت مینه سوتا مورد اصابت قرار گرفت. بالون حامل ۳ مسافر را با کابل های برق ضبط کرد که پس از برخورد سبد بالن روی زمین شکست و آتش گرفت.