عکس زیر مربوط به “بزرگترین جشن” است. بالماسکه در باشگاه ایران است» و تاریخ آن مربوط به شب 24 دی 1305 است.

در این عکس هدایت الله خان همایونفر (از خویشاوندان خاندان قاجار) در زیر نوشته است مربوط به «بزرگترین مهمانی لباس مجلسی ایران» و تاریخ آن مربوط به شب 24 دی ماه 1305 (دوم) است. سال حکومت پهلوی) این تاریخ مصادف با شب 6 ژانویه است که ارامنه در ایران آن را به عنوان کریسمس جشن می گیرند.

17